Yoshiharu Mizutani

yoshiharu_mizutani_obit_20140614c