Hitoshi Sameshima

hitoshi_sameshima_obit_20140514c